مدیر عملیاتی کیست و وظایف مدیر عملیاتی چیست؟

مدیر عملیاتی کیست و وظایف مدیر عملیاتی چیست؟

آشنایی با شغل مدیر عملیاتی شرکت‌ها و سازمان‌های موفق به منظور سازماندهی هرچه بهتر امور، سطوح مختلفی برای مدیریت در نظر می‌گیرند. اگر سطوح مدیریت را به یک هرم تشبیه کنیم؛ در نوک هرم مدیران ارشد قرار دارند. سطح دوم به مدیران میانی اختصاص دارد و اساسی‌ترین بخش هرم که...