مدیر عملیاتی در کنار مدیر ارشد سازمان، برنامه‌های روی کاغذ را عملیاتی می‌کند و بدون حضور او در سازمان، فرآیندها انجام نمی‌گیرند.