مدیر منابع انسانی حرفه‌ای باید ویژگی‌هایی را در خود تقویت کند تا سازمان زیر نظر او بهترین خروجی‌ها را داشته باشد.